Elektronica Onderhoud Remco

Menu

Design by

E-O-R

Free Hit Counter

Elektronica Onderhoud Remco

 

contact@e-o-r.nl     06-26415292

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Elektronica Onderhoud Remco, hierna te noemen: “De Computerexpert”, en een Wederpartij waarop Elektronica Onderhoud Remco deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met “De Computerexpert”, voor de uitvoering waarvan door “De Computerexpert” derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. “De Computerexpert” en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien “De Computerexpert” niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat “De Computerexpert” in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van “De Computerexpert” zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Alle reparaties,opdrachten en offertes zijn, indien uitdrukkelijk anders vermeld op basis van niet-bindende voorcalculatie. Facturering vindt plaats op basis van nacalculatie.
3. “De Computerexpert” kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is “De Computerexpert” daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij “De Computerexpert” anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht “De Computerexpert” niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen “De Computerexpert” en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij “De Computerexpert” derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. “De Computerexpert” dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. “De Computerexpert” zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. “De Computerexpert” heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van Artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door “De Computerexpert” of door “De Computerexpert” ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Levering geschiedt af bedrijf van “De Computerexpert”. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is “De Computerexpert” gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij ter beschikking staan.
7. “De Computerexpert” is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan “De Computerexpert” de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. “De Computerexpert” is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst “De Computerexpert” ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van “De Computerexpert” kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is “De Computerexpert” bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van “De Computerexpert” kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van “De Computerexpert” op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien “De Computerexpert” de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien “De Computerexpert” tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is “De Computerexpert” gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is “De Computerexpert” gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het “De Computerexpert” vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van “De Computerexpert” op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
Artikel 5 Overmacht
1. “De Computerexpert” is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop “De Computerexpert” geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor “De Computerexpert” niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van “De Computerexpert” of van derden daaronder begrepen. “De Computerexpert” heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat “De Computerexpert” zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. “De Computerexpert” kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel “De Computerexpert” ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is “De Computerexpert” gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door “De Computerexpert” aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door “De Computerexpert” aangegeven. “De Computerexpert” is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft bij betaling binnen op de factuur gestelde termijn, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 4% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. “De Computerexpert” heeft het recht de door De Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. “De Computerexpert” kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. “De Computerexpert” kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan “De Computerexpert” verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de Artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien “De Computerexpert” echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6. “De Computerexpert” kan verlangen dat betaling voor het geleverde werk en/of goederen, contant bij aflevering wordt voldaan.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst “De Computerexpert” geleverde blijft eigendom van “De Computerexpert” totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met “De Computerexpert” gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door “De Computerexpert” geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van “De Computerexpert” veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om “De Computerexpert” daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Wederpartij zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan “De Computerexpert” ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is “De Computerexpert” gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens “De Computerexpert” bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval “De Computerexpert” zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan “De Computerexpert” en door “De Computerexpert” aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van “De Computerexpert” zich bevinden en deze terug te nemen.
Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Computer Onderhoud Rijen te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit Artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. “De Computerexpert” kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. “De Computerexpert” verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. “De Computerexpert” verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de Wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien de Wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens gebruiker zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Wederpartij de zaken heeft verwaarloosd; indien de Wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Wederpartij behoort te komen.
3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van “De Computerexpert”, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar “De Computerexpert” geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.
4.De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan “De Computerexpert” te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan “De Computerexpert” te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat “De Computerexpert” in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient “De Computerexpert” in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5.Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij “De Computerexpert” opdracht gegeven heeft.
6.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal “De Computerexpert” de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van “De Computerexpert”, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan “De Computerexpert” te retourneren en de eigendom daarover aan “De Computerexpert” te verschaffen, tenzij “De Computerexpert” anders aangeeft.
8.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van “De Computerexpert” daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
9.Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
10.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens “De Computerexpert” en de door “De Computerexpert” bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
11. “De Computerexpert” is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de Wederpartij, of de schade die de wederpartij tengevolge hiervan lijdt.
12. De garantie is niet van toepassing indien gebreken zijn ontstaan door gebruikmaking van illegale software. "De Computerexpert" is nooit aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door gebruikmaking van illegale software. "De Computerexpert" is niet aansprakelijk voor installatie van software uitgevoerd door de wederpartij.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1.Indien “De Computerexpert” aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.“De Computerexpert” is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat “De Computerexpert” is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.Indien “De Computerexpert” aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van “De Computerexpert” beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4.De aansprakelijkheid van “De Computerexpert” is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5.“De Computerexpert” is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van “De Computerexpert” aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan “De Computerexpert” toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. “De Computerexpert” is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.De in dit Artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van “De Computerexpert” of zijn leidinggevende en ondergeschikten.
Artikel 10 Vrijwaring
1.De Wederpartij vrijwaart “De Computerexpert” voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan “De Computerexpert” toerekenbaar is. Indien “De Computerexpert” uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden “De Computerexpert” zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is “De Computerexpert”, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van “De Computerexpert” en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 11 Intellectuele eigendom
1.“De Computerexpert” behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. “De Computerexpert” heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij “De Computerexpert” partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.De rechter in de vestigingsplaats van “De Computerexpert” is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft “De Computerexpert” het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Elektronica Onderhoud Remco (www.e-o-r.nl)
2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met “De Computerexpert”.
3.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Algemene Voorwaarden